Seglora kyrka på Skansen

Den första kyrkan i Seglora byggdes i slutet av 1200-talet. Den kan ha varit en stavkyrka och den brann ner genom en åskeld, någon gång under tiden från 1400-talets slut fram till senare delen av 1500-talet. Efter branden byggdes på samma plats en knuttimrad kyrka med fristående klockstapel. Denna var församlingskyrka fram till 1729. Kyrkan var då i dåligt skick och för liten eftersom folkmängden ökat.

Tidigt på våren 1729 revs den och en ny kyrka började byggas där den gamla stått. En del av det gamla timret kom till användning liksom den gamla predikstolen och altartavlan. Kyrkan invigdes 1732, men inte förrän tre år senare fick man den målad och dekorerad. De dominerade färgerna var himmelsblått och rött. Målningarna är fortfarande väl bevarade. På 1780-talet tillbyggdes ett torn och en liten sakristia och då revs också klockstapeln.

Seglora gamla kyrka

Redan under 1860-talet började man planera för en ny och större kyrka. Träkyrkan hade, trots sina 300 platser, blivit för liten. En stor ökning av folkmängden och en stor kyrk-samhet bidrog till detta.
1915 beslöts att den gamla kyrkan skulle rivas, då den börjat att förfalla och församlingen hade inte råd att ha två kyrkor.Tanken var att timret skulle användas till att bygga kyrkstallar, men detta beslut verkställdes aldrig. Skansen köpte Seglora kyrka och det skedde i Hazelius anda eftersom han, medan han levde, sökte en kyrka att uppföra på Skansen. Priset blev satt till 1 000 kronor.

Sista gudstjänsten hölls midsommardagen 1916. Efter helgen började man det svåra arbetet med att plocka ned kyrkan bit för bit. Varje träbit numrerades och transporterades sedan med häst till Fritsla järnvägstation för vidare tågresa till Stockholm och Skansen.

I maj månad 1918 var kyrkan klar för återinvigning på Skansen.

Kyrkan på Skansen i Stockholm